Facebook

Siste nytt fra våre Facebooksider:

 

Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 9.april 1986
Revidert på årsmøtet 1.april 1989
Revidert på årsmøtet 31.mars 1990
Revidert på årsmøtet 6.april 1991
Revidert på årsmøtet 17. november 1996
Bekreftet på årsmøtet 8. juni 1997


Formål og prinsipper i arbeidet

§ 1
Namibiaforeningen i Elverum er frittstående og selveiende. Dens formål er å støtte det namibiske folket og andre i det sørlige Afrika som arbeider for demokratisk utvikling, respekt for menneskerettigheter og økonomisk og sosial rettferdighet. I dette samarbeider vi med organisasjoner og institusjoner i det sørlige Afrika som har bred folkelig støtte og arbeider for befolkningens beste.
§ 2
Foreningen vil i sitt virke legge vekt på praktisk støttearbeid og informasjonsarbeid.
§ 3
Foreningen skal sikre forsvarlig administrasjon og drift. Mest mulig skal komme mottakerne tilgode.
§ 4
Foreningen vil i sitt virke tilstrebe en bred folkelig deltakelse i arbeidet, og samle mennesker på tvers av partipolitiske og livssynsmessige skillelinjer.

Adresser og medlemsskap

§ 5
Administrasjonen har sin adresse i Elverum kommune.
§ 6
Medlem i foreningen kan enhver bli som er enig i foreningens formål og betaler den faste medlemskontingent.


Årsmøtet

§ 7
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes minst en gang i året, og sammenkalles med minst 14 dagers varsel. I innkallingen skal det oppgis hvilke saker som skal behandles. Revidert regnskap skal være vedlagt. Ekstraordinært årsmøte sammenkalles på samme måte.
§ 8
Styret innkaller til årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan også innkalles dersom 1/3 av medlemmene ønsker det
§ 9
Årsmøtet skal :

 1. gjennomgå og godkjenne styrets beretning.
 2. gjennomgå og godkjenne revidert årsregnskap og godkjenne kontingenten.
 3. velge leder, nestleder, 2 representanter og 2 vararepresentanter.
 4. årsmøtet velger valgkomite på 3 medlemmer.
 5. ansette registrert eller statsautorisert revisor.
 6. drøfte andre saker meldt i innkallingen.
 7. drøfte virksomheten i sin helhet.


§ 10
På årsmøtet har alle medlemmer møte-, tale- og stemmerett. Andre kan etter årsmøtets vedtak få møte- og talerett.
§ 11
Forslag på årsmøtet vedtas med simpelt flertall. Ved stemmelikhet bortfaller forslaget. Endring av vedtektene krever 3/4 flertall. Endring av vedtekter som gjelder formål og prinsipper i arbeidet (§§ 1,2,3 og 4) krever 3/4 flertall på to årsmøter etter hverandre med minst 14 dagers mellomrom.
§ 12
Dersom foreningens virksomhet må innstille, beslutter årsmøtet hvordan midlene skal anvendes innenfor de rammer som følger av formålet for foreningen.

Styret

§ 13
Styret skal sørge for at foreningen drives i samsvar med gjeldende vedtekter og

 • ha tilsyn med/avgjørelse av planlegging og drift av samtlige tiltak og prosjekt.
 • ha ansettelsesmyndighet.
 • disponere produserte og innsamlede midler.
 • Ta initiativ i utviklingen av foreningens virksomhet.

§ 14

 1. Styret består av fem representanter og tre vararepresentanter. Leder, nestleder, to representanter og to vararepresentanter velges av årsmøtet. En representant med vararepresentant velges av og blant de ansatte i Norge. De ansattes representanter velges før årsmøtet.
 2. Leder og nestleder velges ved egne valg. Deretter velges styremedlemmer og vararepresentanter.
 3. Leder og nestleder velges for ett år. De øvrige årsmøtevalgte medlemmer velges for to år, på en slik måte at ikke mer enn halve styret er på valg samtidig.
 4. Vararepresentantene møter fast, men har stemmerett bare ved forfall.

§ 15
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede og alle er innkalt.
§ 16
Foreningen forpliktes utad i økonomiske saker ved styreleders eller daglig leders underskrift.